Сертифікація лісової галузі

Сертифікація FSC® (C141760)

Стандарти лісової сертифікації розроблені міжнародним лідером у цій галузі – Лiсовою наглядовою радою (Forest Stewardship Council®, FSC®) – некомерційною неурядовою організацією, яка була створена у 1993 році, у зв’язку з погіршенням стану навколишнього природного середовища та масовим винищенням лісів планети, особливо в тропічній зоні, з метою просування відповідального управління лісами у всьому світі.

Всього є 10 принципів та 56 критеріїв, які визначають як повинно вестися лісове господарство, щоб завдавати якнайменше екологічної, соціальної та економічної шкоди. Перші п’ять принципів мають переважно соціально-економічну спрямованість, інші п’ять – екологічну.

Характерними рисами FSC® є міжнародний рівень акредитації органів сертифікації, можливість розроблення національних і регіональних стандартів, підтримка впливовими міжнародними організаціями, високий рівень розвитку ринку сертифікованої продукції, забезпечення інтересів широкого кола суспільних груп. За схемою FSC® на цей час сертифіковано 179,5 млн га лісів у 79 країнах світу.

Лісова сертифікація будується на основі Законів України «Про стандартизацію», «Про оцінку відповідності», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» з урахуванням вимог стандартів Лісової Наглядової Ради (далі – ЛНР).

В основу вимог щодо ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку покладено норми Лісового кодексу України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд», «Про національну екологічну мережу», міжнародних конвенцій, нормативно-правових актів України з питань ведення лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища, принципів і критеріїв ЛНР.

Лісовим кодексом України передбачено, що лісова сертифікація є невід’ємною складовою організації лісового господарства, яка ґрунтується на міжнародних стандартах.

Кожна акредитована Лісовою наглядовою радою організація, яка проводить сертифікацію, чи кожна країна, яка впроваджує сертифікацію під егідою FSC®, зобов’язані використовувати 10 Принципів і Критеріїв як основоположний міжнародний стандарт. Цей стандарт може бути адаптований до умов кожного регіону за допомогою індикаторів та показників, які розробляються в межах існуючих принципів і критеріїв та враховують місцеві особливості ведення лісового господарства.

Ліси, які сертифіковані за схемою ЛНР, отримують загальне визнання того, що ведення лісового господарства в них відбувається належним чином. Сертифікація лісів проводиться, як правило, третьою незалежною стороною (аудиторською організацією), щоб гарантувати об’єктивну та неупереджену оцінку лісоуправління і відрізняється від решти перевірок тим, що не має на меті покарати, а заохотити підприємства до покращення виконавчої діяльності.

Передбачається, що проведення лісової сертифікації допомагає вирішити конфлікти, що виникають у лісовому господарстві, отримати розуміння та довіру з боку місцевого населення. В великій мірі враховуються також соціальні питання працівників, зв’язки з неурядовими екологічними та природоохоронними організаціями.

Сертифікована продукція маркується відповідним логотипом, задля гарантування споживачеві законність і сталість джерел походження деревини, яка використовувалася для виготовлення товару. Воно є товарним знаком, який зареєстровано в багатьох країнах світу.


Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам (критеріям і принципам) щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства передбачає заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біо- різноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів, охорону рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин, відмову від застосування хімічних препаратів та мінімізацію негативного впливу на довкілля.

Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє забезпеченню прав та соціальних гарантій працівників лісового господарства, врахування та повагу прав місцевого населення, їх соціальних, економічних та духовних потреб, зростанню їх добробуту, та суспільства в цілому, а також стимулюванню до зберігання лісових ресурсів.

Економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані та управляються таким чином, щоб бути прибутковими, з урахуванням екологічної та соціальної складових, не призводячи до погіршення продуктивного стану, використання лісових ресурсів та їх виснаження.

Такі процедури сертифікації гарантують незалежність, неупередженість та об’єктивність оцінки ведення лісового господарства у будь-якій країні.

Сертифікацію в системі FSC® здійснюють незалежні організації, які акредитували свої програми сертифікації в FSC®. Акредитацією органів сертифікації в FSC® займається партнерська організація Accreditation Services International (ASI).

Для чого потрібен сертифікат?

Сертифікат FSC® слугує «перепусткою» на міжнародні екологічно чутливі ринки і є запорукою успішного розвитку бізнесу і дає можливість розвиватися, зміцнювати авторитет, нарощувати потенціал і збільшувати прибуток.

Сертифікат FSC® демонструє прихильність виробника до відповідального ставлення до природи та дотримання високих міжнародних вимог щодо ведення лісового господарства, а також дає змогу:

– осилювати конкурентоспроможність продукції та підприємств;
– підвищити рівень задоволеності споживачів;
– забезпечити доступ до екологічно чутливих ринків;
– підвищити довіру й авторитет серед партнерів, замовників, кредиторів та інвесторів;
– збільшити капіталізацію;
– поліпшити імідж і репутацію підприємства, в тому числі для співробітників утримувача сертифіката FSC®;
– покращувати якість управління і прозорість діяльності на підприємстві.

Лісова сертифікація базуються на принципах:

– незалежності і об’єктивності;
– добровільності;
– ринкової орієнтованості;
– прозорості і відкритості;
– не дискримінаційності;
– комплексності;
– залучення всіх зацікавлених сторін;
– практичності;
– економічної ефективності.

Сертифікація FSC® є добровільною та спрямована на:

– впровадження відповідального управління лісами;
– відокремлення продукції, що походить із лісів з відповідальним управлінням, від іншої;
– полегшення відповідального споживчого вибору на користь такої продукції;
– сприяння формуванню екологічно чутливого ринку.

Основними завданнями в сфері лісової сертифікації є:

 • організація ведення лісового господарства у відповідності до визначених міжнародних стандартів веденні лісового господарства на засадах сталого розвитку;
 • попередження скорочення та виснаження лісових ресурсів та пов’язаних з ними корисних властивостей лісів;
 • удосконалення технологічних, технічних, організаційних та управлінських рішень спрямованих на підвищення продукційної та відтворювальної здатності лісів, збереження біотичного різноманіття, постійного та безперервного користування лісовими ресурсами, посилення середовище формуючих та захисних функцій лісів;
 • врахування інтересів місцевих громад та підвищення їх ролі при підготовці управлінських рішень;
 • підвищення конкурентоспроможності продукції, сприяння її просуванню на зовнішньому та внутрішньому ринку через документальне підтвердження її походження з лісів управління, якими здійснюється на засадах сталого розвитку;
 • інформування широкого кола зацікавлених осіб про рівень забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства;
 • попередження проникнення на ринок незаконно добутої деревини та інших ресурсів;
 • усунення торгівельних бар’єрів у торгівлі лісовими продуктами та запобігання виникнення нових;
 • виконання міжнародних зобов’язань України, які торкаються ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку.

Підготовка до проходження аудиту.

Підприємство самостійно готується до проходження аудиту, керуючись вимогами нормативних документів FSC®.

Для кращого розуміння змісту та вимог стандартів FSC® представники підприємства можуть проходити щорічні тренінги, які організовує Національне представництво FSC® в Україні. Тренінги та навчання можуть проводити акредитовані органи сертифікації з урахуванням вимог політики уникнення конфлікту інтересів, освітні та науково-дослідні заклади та установи, тощо. Надати допомогу в отриманні сертифіката також можуть консультанти (юридичні та фізичні особи, освітні та науково-дослідні заклади), хоча це і не є обов’язковою умовою у процедурі сертифікації.

Підприємство вибирає спосіб підготовки до сертифікації, наприклад:
– самостійно;
– із залученням консультантів на частину підготовчих робіт;
– із залученням консультантів на весь обсяг підготовчих робіт.

Доцільність кожного з них необхідно оцінювати з урахуванням поточного стану підприємства, рівня кваліфікації персоналу, рівня зайнятості основних фахівців, тощо.

Процедура сертифікації

Отримання сертифіката FSC® – кропіткий і тривалий процес, що складається з низки пов’язаних між собою етапів. Багато часу підприємство витрачає на те, щоб привести свою діяльність у відповідність до вимог стандартів FSC®. Далі за допомогою органу сертифікації підприємство має переконатися, що його діяльність відповідає вимогам, і якщо це так, то воно отримує відповідний сертифікат. Отримавши сертифікат, підприємство зобов’язане неухильно дотримуватися вимог FSC® і постійно покращувати свою діяльність.

Роботи з оцінки відповідності системи ведення лісового господарства стандартам управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку здійснюються в такому порядку:

 • подача заявником (постійним лісокористувачем) запиту;
 • укладання договору;
 • проведення попередньої оцінки;
 • розгляд аудитором управлінської документації підприємства до початку його відвідування (необов’язково);
 • проведення основної оцінки або щорічної наглядової перевірки (результуючий документ – звіт);
 • прийняття рішення про видачу чи відхилення сертифікату відповідності акредитованим органом по сертифікації;
 • незалежна експертиза звіту з основної оцінки або щорічної наглядової перевірки;
 • видача сертифікату і його реєстрація.

Заявник подає оформлений відповідним чином запит до акредитованого органу сертифікації на проведення лісової сертифікації.

Після розгляду запиту, орган сертифікації та заявник укладають договір про надання послуг з питань лісової сертифікації.

На початковому етапі сертифікаційних робіт, як правило, здійснюється попередня оцінка відповідності системи ведення лісового господарства та готовності до проведення сертифікаційних процедур. Вона є обов’язковою за наявності на підприємстві особливо цінних для збереження лісів. За підсумками попередньої оцінки готується звіт із пропозиціями продовжити сертифікаційні процедури або перенести їх на пізніший термін із метою усунення виявлених невідповідностей.

Ключовим етапом проведення сертифікаційних процедур є основна оцінка. Вона проводиться з метою встановлення рівня відповідності ведення лісового господарства вимогам стандарту FSC®. До початку основної оцінки (до приїзду команди аудиторів) підприємство може надати ведучому аудитору найважливіші документи для ознайомлення з особливостями управлінських процесів та планування заходів.

Під час основної оцінки група аудиторів-експертів здійснює консультації з широким колом зацікавлених сторін з метою, у випадку необхідності, адаптації відповідних вимог (стандартів) до соціальних, економічних та екологічних умов ведення лісового господарства та оцінки врахування їхніх інтересів в процесі господарської діяльності заявника.

За підсумками основної оцінки група аудиторів-експертів готує офіційний звіт, на підставі якого орган сертифікації приймає рішення про видачу чи відхилення запиту на отримання сертифікату. У випадку відмови, у звіті наводиться обґрунтування відмови та дається перелік виявлених невідповідностей. Перед остаточним затвердженням звіту, його проект надсилається підприємству для ознайомлення і коментарів. Після отримання зворотної відповіді акредитований орган із сертифікації розглядає коментарі, коригує звіт чи / та надає письмове обґрунтування причин при відмові вносити зміни і надсилає їх разом з кінцевим варіантом звіту підприємству.

Орган сертифікації відповідає за прийняття рішень щодо видачі сертифікату відповідності після додаткового аудиту або на підставі взятих заявником зобов’язань про усунення виявлених невідповідностей протягом обумовленого часу, але не пізніше терміну наглядового аудиту.

До тієї частини невідповідностей, які знаходяться в компетенції підприємства, приймаються управлінські, організаційні та інші заходи, з метою їхнього усунення. Ті зауваження, виконання яких відносяться до компетенції інших суб’єктів лісових відносин, вирішуються за погодженням сторін. Перелік невідповідностей, усунення яких може вступати в протиріччя з діючим законодавством передаються на розгляд центрального органу влади з питань лісової сертифікації та робочої групи з питань лісової сертифікації.

Через кожні п’ять років після проведення основного аудиту проводяться ресертифікаційні основні оцінки (аудити).

У проміжку між основними аудитами щорічно проводяться наглядові перевірки (контрольні аудити) з метою переконання у дотриманні встановлених вимог (стандартів) ведення лісового господарства та лісокористування на засадах сталого розвитку та виконанні заходів необхідних для усунення виявлених раніше невідповідностей. У разі виявлення серйозних порушень сертифікат може бути припинено або анульовано.

У випадку якщо підприємство не згодне з результатами аудиту, воно може у письмовій формі надати свої претензії чи коментарі акредитованому органу із сертифікації протягом обумовленого у договорі терміну. За результатами аналізу наданих підприємством претензій (коментарів) орган сертифікації має у письмовій формі надати зворотну відповідь. Якщо підприємство незадоволене отриманою відповіддю, воно може звернутись до органу сертифікації у письмовій формі з метою ініціювати розгляд спору Комітетом з розгляду спорів. Якщо підприємство не згодне і з його рішенням, воно може звернутись до Секретаріату ЛНР або діяти відповідно до вітчизняного законодавства.

Вартість і терміни сертифікації залежать від багатьох факторів і завжди є індивідуальними. Вартість сертифікації зазвичай складається із такого:

– витрати на приведення діяльності підприємства у відповідність до стандартів FSC®;
– вартість послуг органу сертифікації;
– вартість послуг консультантів (опційно).

Крім цього, слід не забувати про витрати на проведення регулярних наглядових аудитів, які в різні періоди можуть істотно відрізнятися. Сертифікація FSC® не є одноразовою дією, а становить постійний процес удосконалення робочих етапів впродовж усього терміну дії сертифіката.

Типи сертифікації:

 • Ідивідуальна – для однієї юридичної особи.
 • Багатолокаційна – для великих підприємств, у яких два або більше фізичних місця розташування. Якщо будь-яке фізичне місце розташування не відповідає вимогам FSC®, то сертифікат не видають або призупиняють.
 • Групова – для декількох юридичних осіб, які хочуть скоротити витрати на сертифікацію. Основну відповідальність несе обраний усіма членами менеджер – він відповідає за те, щоб усі члени групи відповідали вимогам FSC®, і взаємодіє з органом сертифікації. Аудити серед членів групи проводять вибірково. Однак якщо який-небудь член групи не відповідає вимогам FSC®, то сертифікат не видають або призупиняють.

Види FSC®-сертифікації

В FSC® є три види сертифікації:
– система ведення лісового господарства;
– сертифікація ланцюга постачання;
– сертифікація контрольованої деревини.

Різні види сертифікатів відносяться до різних етапів виробництва і подальшої обробки лісової продукції. Дотримання всіх вимог FSC® гарантує, що матеріали та вироби з маркуванням FSC® походять з відповідально керованих лісів.

Сертифікація системи ведення лісового господарства (Forest Management certification, FM) – це вид сертифікації організацій, що володіють або управляють лісами та хочуть, щоб їх система лісоуправління відповідала вимогам Принципів і критеріїв FSC®.

Сертифікація ланцюга постачання (Chain of Custody (COC) certification) необхідна виробникам, переробникам та продавцям для підтвердження того, що продукція, які продається із заявою FSC®, походить з лісів із належним рівнем господарювання, контрольованих джерел, перероблених матеріалів, або суміші вказаних вищенаведених видів сировини.

Сертифікація контрольованої деревини (Controlled Wood, CW). Сертифіковані виробники нерідко відчувають нестачу сертифікованої сировини або продукції, в той час як зупиняти виробництво або зменшувати його обсяги може бути недоцільно як з економічної, так і з інших точок зору. У таких випадках FSC® допускає використання так званої FSC® контрольованої деревини.

Сертифікація системи ведення лісового господарства (FM)

Підтвердження того, що система ведення лісового господарства відповідає вимогам принципів і критеріїв FSC®, які відображають правила екологічно відповідального, соціально вигідного та економічно життєздатного ведення лісового господарства.

Застосовується для підприємств лісового господарства різної форми власності та відомчого підпорядкування, які прагнуть підтвердити, що система ведення лісового господарства відповідає міжнародним вимогам, викладеним у формі стандарту.

Для сертифікації застосовують адаптовані для України стандарти FSC®-акредитованих органів сертифікації, розроблені на основі принципів і критеріїв FSC®, наприклад, стандарт ТОВ «Лісова сертифікація», СЖС КВAЛІФОР, NEPCon.

У зв’язку із затвердженням оновлених принципів і критеріїв FSC® (стандарт FSC-STD-01-001 V5-2), а також єдиних міжнародних індикаторів (стандарт FSC-STD-60-004 V1-0), які мають бути адаптовані до умов кожної країни з урахуванням її законодавчої бази, еколого-економічних та соціальних особливостей лісогосподарювання, у 2015 році розпочато розроблення проекту FSC® національного стандарту системи ведення лісового господарства для України.

Підприємство може отримати два види сертифікатів:

 • сертифікат FM ;
 • «об’єднаний» сертифікат FM/CoC.


Сертифікат FM/CoC охоплює внутрішній ланцюг постачання і дає змогу продавати круглі лісоматеріали та не деревинну продукцію лісу з FSC®-сертифікованих ділянок із заявою «FSC® 100 %».

Сертифікація ланцюга постачання (CoC)

Підтвердження того, що на кожному етапі виробничого ланцюга – від місця заготівлі до споживача (приймання, сушіння, зберігання, транспортування, первинна та вторинна переробка та ін.) – використовували FSC®-сертифіковану та прийнятну сировину.

Сертифікація ланцюга постачання необхідна виробникам, переробникам та продавцям для підтвердження того, що продукція, яку продають із заявою FSC®, походить із добре керованих лісів, контрольованих джерел, вторинної сировини або суміші вказаних видів сировини.

Основними документами, які регламентують ланцюг постачання є стандарт FSC-STD-40-004 «Сертифікація ланцюга постачання» та додаток до нього FSC-STD-40-004a FSC «Класифікація продуктів FSC».

За необхідності також можна застосовувати FSC-STD-40-003, FSC-STD-40-005, FSC- STD-40-007, FSC-STD-50-001 і Національну оцінку ризиків щодо контрольованої деревини для України.

З 1 квітня 2017 року набув чинності стандарт FSC-STD-40-004 версії 3-0, тому підприємства можуть проходити аудити, як за попереднім стандартом версії 2-1, так і за новим стандартом версії 3-0. До кінця перехідного періоду 31.03.2018 року всі утримувачі сертифікатів ланцюга постачання повинні будуть пройти аудит за новими вимогами стандарту ланцюга постачання. Стандарти можливо використовувати в поєднанні з іншими стандартами залежно від сфери дії сертифіката.

Для реалізації продукції із заявою FSC® за ланцюгом постачання застосовують сертифікат CoC. Його можна доповнювати сертифікатом контрольованої деревини – CW. Отримувати сертифікат має те підприємство, у чию власність переходить сировина на будь-якому етапі переробки.

Сертифікація контрольованої деревини (CW)

Підтвердження того, що підприємства не причетні до заготівлі деревини, яка належить до неприйнятних з погляду FSC® категорій, а також не змішують сертифіковану продукцію з тією, що отримана із неприйнятних для FSC® джерел.

Для підприємств лісового господарства, які прагнуть забезпечити відповідальну систему ведення лісового господарства, проте ще не можуть отримати сертифікат FM, а також підприємств, які застосовують стандарт FSC-STD-40-004 «Сертифікація ланцюга постачання» і які бажають уникнути включення у систему закупівель деревини неприйнятних категорій, здійснюючи виробництво і продаж FSC®-контрольованої деревини та/або продукції FSC Mix.

Стандарт FSC-STD-30-010 для підприємств лісового господарства, який містить вимоги до системи ведення лісового господарства для FSC®-сертифікації контрольованої деревини, а також стандарт FSC-STD-40-005, який містить вимоги для підприємств, що застосовують стандарт FSC-STD-40-004 «Сертифікація ланцюга постачання» і які бажають включити контрольовану деревину в сферу дії їхнього сертифіката. Національна оцінка ризиків контрольованої деревини для України. З 1 січня 2018 року підприємствам слід застосовувати лише нову версію стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 «Вимоги до постачання FSC® контрольованої деревини», яка містить низку нових вимог щодо формування та практичної реалізації системи належної перевірки компаніями, у т. ч. оцінки та зменшення ризиків утворення неприйнятних категорій деревини при здійсненні закупівель.

Національна оцінка ризику контрольованої деревини FSC-CWRA-014-UA діятиме до 31 грудня 2018 року або до моменту затвердження нової національної оцінки ризику, яку розробляє робоча група відповідно до FSC-PRO-60-002 V3-0.

Лісогосподарське підприємство може отримати сертифікат CW/FM, а інше, наприклад, деревообробне, – розширює сферу дії сертифіката СоС за рахунок додаткового сертифіката CW.

Сертифікат контрольованої деревини СW призначений для підприємств, які бажають виключити із системи закупівель деревину неприйнятних категорій. Сертифікат контрольованої деревини в системі ведення лісового господарства CW/FM призначений для лісогосподарських підприємств, які бажають підтвердити, що система ведення лісового господарства відповідає вимогам стандарту FSC- STD-30-010.

Функції органів сертифікації:

– проведення оцінки системи ведення лісового господарства та ланцюга постачання на відповідність вимогам FSC®;
– видача сертифікатів і ліцензій на використання торгових знаків FSC®;
– проведення щорічних перевірок власників сертифікатів FSC®;
– скасування і призупинення дії виданих сертифікатів;
– інформування заявників з питань сертифікації в межах своєї компетенції.

Основні проблеми, які наявні на цей час у дотриманні стандарту FSC®

Водночас, проявилися також і певні недоліки і слабкі сторони, зокрема:
– наявність суперечностей між принципами і критеріями FSC® та законодавством;
– відсутність державної політики і програм розвитку лісової сертифікації як складової частини організації і ведення лісового господарства;
– недостатній рівень координації та взаємодії між учасниками процесу лісової сертифікації;
– затрати на проведення сертифікації не компенсуються вигодами від реалізації сертифікованої продукції;
– низький рівень культури виробництва в окремих лісогосподарських підприємствах чи їх підрозділах;
– низький рівень обізнаності з питань лісової сертифікації як окремих працівників лісогосподарських підприємств так і, особливо, працівників підприємницьких структур, що надають послуги лісовому господарству.


Враховуючи вищезазначене та з метою повного використання потенціалу інструменту лісової сертифікації, необхідно:
– розробити і прийняти нові та внести зміни й доповнення до чинних нормативно-правових актів, які враховують вимоги стандартів лісової сертифікації;
– затвердити національну лісову політику та стратегію розвитку лісової сертифікації, яка має передбачати екологізацію лісогосподарського виробництва, збереження біорізноманіття, удосконалення механізму реалізації деревини для забезпечення сировиною вітчизняних лісопереробних підприємств, механізм залучення громадськості до підготовки управлінських рішень у лісовому господарстві, економічне стимулювання лісової сертифікації тощо;
– затвердити національний стандарт лісоуправління на основі оновленого перелі ку принципів та критеріїв FSC®;
– проведення широкої роз’яснювальної роботи серед місцевих громад, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій з питань лісової сертифікації.