Мета і напрями діяльності

Мета і напрями діяльності ДП “Рогатинський лісгосп”

­

Підприємство створене з метою:

 • ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;
 • ведення мисливського господарства, охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування Підприємству;
 • одержання прибутку від комерційної діяльності.

­

Основними напрямками діяльності Підприємства є:

 • проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності та поліпшення якісного складу, збереження біотичного та іншого природного різноманіття в лісах;
 • здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, здійснення заходів з лісорозведення;
 • організація лісонасіннєвої справи і лісових розсадників, вирощування декоративного садивного матеріалу;
 • збереження та посилення захисних властивостей лісів, що виконують захисні, природоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції, а також функції захисту навколишнього природного середовища;
 • забезпечення охорони лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу, порушень лісового законодавства і притягнення до відповідальності громадян та посадових осіб при вчиненні ними правопорушень у сфері лісового господарства, мисливського господарства та полювання;
 • відведення і таксація лісосік;
 • облік і використання лісових ресурсів;
 • забезпечення проведення лісового і мисливського упорядкування, збереження в господарстві відповідних картографічних та статистичних матеріалів;
 • виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт;
 • організація та проведення лісозаготівельних робіт, виробництво промислової продукції переробки деревини і лісохімії та підсочки лісу;
 • ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання;
 • організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання;
 • ведення обліку мисливської фауни і реєстрація всіх змін в її складі;
 • облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі;
 • розробка і подання за підлеглістю матеріалів про розподіл лісів на категорії та застосування лісових такс і зміну меж лісництв;
 • проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил;
 • забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт;
 • популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісонасаджень, залучення громадськості до справи відтворення та охорони лісів;
 • здійснення капітального будівництва, ефективне використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння підприємства;
 • складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів, подання їх за підлеглістю та здійснення заходів по їх виконанню;
 • організація первинного обліку, складання зведених фінансових та статистичних звітів. Організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;
 • здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці;
 • здійснення зовнішньо-економічної діяльності на комерційній основі з метою одержання прибутку; співробітництво з національними, міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття в установах банків рахунків в національній та іноземній валюті;
 • будівництво та ремонт автомобільних доріг лісогосподарського призначення;
 • здійснення заходів щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї іншою продукцією лісового та мисливського господарства;
 • проведення експериментальних розробок з метою створення та впровадження нових природозберігаючих технологій в галузі лісового та мисливського господарства;
 • інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.

­

Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації. Органом управління Підприємства є його директор. Наймання директора здійснюється Органом управління майном шляхом укладання з ним контракту в порядку, установленому чинним законодавством України.

Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.